Booking TTSHCD Bibbys

Cách Thức Ghi Danh Sử Dụng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng.

  

BCH CĐNVTD NSW xin thông báo, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tất cả các vấn đề liên quan đến ghi danh, và trả tiền lệ phí sử dụng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng sẽ được điều hợp bởi Cô Nguyễn  Hồng Liên, Thủ Quỹ của VCA/NSW. Xin Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể liên lạc trực tiếp với Cô Nguyễn Hồng Liên ít nhất là một tuần trước ngày cần sử dụng để chúng tôi tiện việc chuẩn bị và sắp sếp thời khoá biểu.

Tiền Lệ Phí

  

Tất cả tiền lệ phí sử dụng trung tâm đều phải được chuyển khoản, hoặc deposit vào trương mục ngân hàng của VCA/NSW. Chúng tôi sẽ không nhận tiền mặt từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tất cả các chuyển khoản phải được chuyển trước ít nhất là một tuần trước ngày sử dụng trung tâm. Xin quý vị ghi rõ ngày cần dùng trung tâm và tên hội đoàn trong phần ghi chú chuyển khoản. Sau khi nhận được lệ phí, Cô Nguyễn Hồng Liên sẽ xác nhận booking với Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể. 


  

Số tài khoảng của VCA/NSW: 

Ngân hàng:  Commonwealth Bank

Tên:  Vietnamese Community in Australia NSWCHA

SBS:  06 2130 

Tài khoản:  11103039


  

Lệ Phí Sử Dụng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng

(Cho hội viên đoàn thể)

Vì lý do vật giá gia tăng lệ phí sử dụng trung tâm sẽ được điều chỉnh như sau:

Hall lớn   $250 (trước 6pm)  $360 (sau 6pm)

Phòng nhỏ 1 $50 (trước 6pm) $60 (sau 6pm)

Phòng nhỏ 2 $50 (trước 6pm) $60 (sau 6pm)

Thư viện họp $50 (trước 6pm) $60 (sau 6pm)

Mái hiên $150 (trước 6pm) $200 (sau 6pm)

Tiền đặt cọc Hall lớn $500 Phòng nhỏ $200

*Nếu có phục vụ thức ăn trong trung tâm, tính thêm lệ phí dọn dẹp $80 

Liên Lạc

  

Số liên lạc của Cô Nguyễn Hồng Liên

Mob: 0427 443 312

Email: office@vietnamese.org.au 

Calendar

 List of events and booking at Cultural Centre Bibby Place, Bonnyrigg NSW 


No upcoming events.