40th Anniversary of Vietnamese Settlement in Australia

CHRIS HAYES 1

TET 2016 – Calling contractors for Expression of Interest

To all contractors and event managers company   We would like to seek contractors in the area of Plumbing, Electrical, Catering, game and ride, event management, printing, tents, promotional company to send in your Expression of Interest to tender for all or individual activity at our Tet Festival.   Our Tet Festival run annually and …

Continue reading »

SYDNEY: Hội thảo về mối bang giao giữa Úc và Việt Nam

SYDNEY: Hội thảo về mối bang giao giữa Úc và Việt Nam Seminar on Australia’s relationship with Vietnam: Human rights and security in Southeast Asia Sea and Trans-Pacific Partnership (TPP)  SATURDAY 3/10/205 2PM at Vietnamese Community Cultural Centre, 6-8 Bibbys Place, Bonnyrigg, NSW 2177. With Labor MP CHRIS HAYES and Liberal MP LUKE SIMPKINS. Raise …

Continue reading »

Tân Phó Thị Trưởng Thành Phố Bankstown: Nghị viên Nguyễn Toàn

2

Hội Đồng Thành Phố Bankstown đã ủy thác một trách nhiệm mới cho Luật Sư Nguyễn Toàn là Phó Thị Trưởng của Thành Phố. Đây không chỉ là niểm hãnh diện riêng đối với Ls. Nguyễn Toàn mà còn là niềm vinh dự cho Cộng Đồng người Việt chúng ta. Nếu quý vị có thắc …

Continue reading »

THÔNG BÁO – về Lễ Hội Văn Hóa Đánh Dấu 40 năm Tỵ Nạn và Định Cư của Người Việt tại NSW

 THÔNG BÁO                    về Lễ Hội Văn Hóa Đánh Dấu 40 năm Tỵ Nạn và Định Cư của Người Việt tại NSW‐Úc Lễ Hội Văn Hóa Đánh Dấu 40 năm Tỵ Nạn và Định Cư của Người Việt tại NSW‐Úc với chủ đề  “Tinh hoa văn hóa Việt trong hội nhập” do Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW tổ chức vào  hai ngày 28 và 29.11.2015 tại Bankstown sẽ bao gồm nhiều sinh hoạt văn hóa như triển lãm,  phát  hành  Kỷ  Yếu  và  Tuyển  Tập  Văn  Học  Nghệ  Thuật,  chiếu  phim  tài  liệu,  khánh  thành  plaque cảm ơn nước Úc, văn nghệ, gian hàng … Ngoài ra, còn có các sinh hoạt đặc biệt cho  thiếu nhi như sau:  ‐ Thi quốc phục thiếu nhi vào sáng ngày 28.11.2015 (chi tiết sẽ được thông báo)  ‐ Thi vẽ bích chương (poster competition) dành cho thiếu nhi từ 15 tuổi trở xuống, với chủ  đề  “Người  Việt  trên  quê  hương  Úc”  trên  giấy  khổ  A4.  Có  12  giải  thưởng  cho  các  bích  chương  xuất  sắc. Thân mời  các em  thiếu  nhi gửi  tác  phẩm  dự  …

Continue reading »

Thong bao so 2 cua UBBC NSW 2015

Thong Bao So 2 UBTCBC  Cong Dong VN 2015 Xin quý vị hãy down load file trên để đọc rõ hơn THONG BAO SÖ2 COMMUNIIN cia Ijy ban TO’ cir BCH.CDNVTD NSW vä Hti döng TuVä’n & Giäm sit – nhi$m 2015-2017 Tié’p theo thöng båo sö 1 cåa Uy ban Td chLfc Båu ct: vé …

Continue reading »

Đại Nhạc Hội 40 NĂM VIỄN XỨ #2 / 40th YEAR ABROAD Concert #2

NSW: Đại Nhạc Hội 40 NĂM VIỄN XỨ #2 / 40th YEAR ABROAD Concert #2 FRIDAY 18/9/2015 6:30PM Tiếp Tân / Reception, 8PM Bắt Đầu / Start @MOUNTIES Showroom, 101 Meadows Rd, Mount Pritchard, NSW 2170. Với các ca nghệ sĩ nổi danh tại Sydney / With well-known singers and artists in Sydney: Thanh Thúy, …

Continue reading »

VCA – Letter to editor 9th Sept 2015

 In support for refugees from Syria and Iraq  The Abbott Government is to be congratulated for restoring Australia’s laudable tradition as a country of compassion           (12 000 Syrian refugee intake expected to cost $700 million over four years, SMH, 9 Sep 2015). Since the end of the Second World War, …

Continue reading »

THONG BAO 1 – Uy Ban To Chuc Bau Cu Ban Chap Hanh CD NVTD 2015-2017

Chiêu theo các diêu khoån vê Thé thúc Úng ct và Bâu ct dã ditqc quy dinh trong dièu 13 cúa bån NQi Quy. Uy ban Td Chúc Bâu Ct Xin trân trqng thông báo dên quý HQi Ðoàn, Ðoàn Thd và quý dòng hitöng tai tiêu bang NSW: Lêp Liên Danh tranh ct.’ Tât …

Continue reading »

Hành Trang và Lý Tưởng

Lời nói đầu: Rời Việt Nam sang Úc khi còn đang học lớp 2, cô Trần Kiều Ngọc đã để lại những cảm xúc thật sâu đậm trong lòng mọi người qua bài nói chuyện thật sâu sắc – “Hành Trang và Lý Tưởng”, trong buổi Lễ Giỗ Cố GS Nguyễn Ngọc Huy lần thứ …

Continue reading »

Older posts «