WA – Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Nhiệm kỳ 2015-2017

Ủy Ban Vận động & Tổ Chức Bầu Cử Thông Báo ngày 4 tháng 8 năm 2015 Về việc Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Nhiệm kỳ 2015-2017

Kính gửi quý đồng hương Tây Uc. Chiếu theo Chương 10 của Nội Quy CĐ.NVTD.

TâyUc về Bầu Cử Ban Chấp Hành CĐ Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử – đã được thành lập gồm có: – Nguyễn Lê Thanh – Trưởng Ban. – Lê văn Sáu – Phó Ban. – Đỗ Khắc Lộc – Thư Ký. – Phạm Đức Tuấn – Điều Hợp Viên. – Lê Phước – Giám Thị Hội Trường. Ngày giờ bầu cử BCHCĐ đã được đề nghị trong kỳ Đại Hội Thường Niên vừa qua tại Koondoola Hall là:

Ngày Chúa Nhật 04.10.2015 Lúc 01.00 giờ chiều, Địa điểm: Koondoola Hall, Koondoola. Ủy Ban Vận động &Tổ Chức Bầu Cử nay kính thông báo THỂ LỆ GHI DANH ỨNG CỬ 1) – Phải là thành viên chính thức của CĐNVTDUC/TU. Từ 18 tuổi, không phân biệt phái tính, không can án tại Tiểu Bang và Liên Bang Úc Châu, không vi phạm Nội Quy của CĐ. Có tham gia sinh hoạt cộng đồng, tường trình hoạt động ít nhất (2) hai năm cần kèm theo đơn xin ứng cử. 2) – Nguyên tắc ứng cử theo thể thức Liên Danh,. Bất kỳ thành viên nào của Liên Danh vắng mặt trong ngày bầu cử, Liên Danh đó sẽ bất hợp lệ. 3) – Các thành viên trong Liên Danh không được có lý lịch giao hảo thương mại, văn hoá, giáo dục, chính trị và ngoại giao với chính quyền CSVN. 4) – Thời hạn chót để ghi danh ứng cử là ngày : 06 tháng 9 năm 2015 lúc 5 giờ chiều. Đơn ghi danh ứng cử xin gửi đến:Ủy Ban Vận Động & Tổ Chức Bầu Cử. 32. Ashdale Boulevard. Darch. WA 6065. Mob: 0416 623 331 QUYỀN VÀ THỂ LỆ BẦU CỬ 1)- Mọi thành viên chính thức của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Uc, từ 18 tuổi, có tham gia sinh hoạt cộng đồng, đều có quyền tham gia bầu cử. 2)- Để thực hiện quyền bầu cử, quý đồng hương cần liên lạc ghi danh vào Thành Viên Chính Thức của cộng đồng tại văn phòng cộng đồng: Units 4 and 5, 151 Brisbane Street, Perth 6000 . Tel / Fax 61629731 Kính thưa quý đồng hương, Vì lập trường không Cộng Sản và tương lai phát triển cộng đồng, cùng tạo dựng những phúc lợi cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Uc. Ủy Ban Vận Động &Tổ chức Bầu cử kính kêu gọi thành viên cộng đồng hãy thể hiện quyền ứng cử và bầu cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng nhiệm kỳ 2015-2017 vào ngày giờ nêu trên.

Trân trọng.

Thay mặt Ủy Ban Vận Động &Tổ Chức Bầu Cử

Trưởng Ban Nguyễn Lê Thanh