HỌP BÁO VỀ CÁC KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH YẾU CỦA CỘNG ĐỒNG

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI CỦA BAN CHẤP HÀNH

CĐNVTD-VICTORIA

V/v: – HỌP BÁO VỀ CÁC KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH YẾU CỦA CỘNG ĐỒNG

* HỌP ĐỊNH KỲ 3 THÁNH CỦA CỘNG ĐỒNG

* THÀNH LẬP ỦY BAN BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CĐNVTD NHIỆM KỲ 2016-2019.

Ban Chấp Hành CĐNVTD-Victoria xin trân trọng kính mời:

* Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

* Quý vị lãnh đạo các hội đoàn đoàn thể

* Quý vị đại diện truyền thông báoc hí

* Cùng toàn thể đồng bào

đến tham dự Cuộc họp báo và Phiên họp định kỳ 3 tháng của CĐNVTD-VIC được tổ chức:

Vào ngày: Chủ nhật 10 tháng 7 năm 2016

Vào lúc: 11:00am – 1:00pm: Họp báo về các kế hoạch và chương trình chính yếu của Cộng

Đồng

1:15pm – 3:00pm: Họp Định kỳ 3 tháng của Cộng Đồng

3:15pm – 4:00pm: Thành lập Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử Ban Chấp

Hành và Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát CĐNVTD-VIC nhiệm

kỳ 2016-2019

Tại: Đền Thờ Quốc Tổ CĐNVTD-VIC

90 Knight Ave, Sunshine North

Vì tầm quan trọng của phiên họp, kính mong quý vị và đồng bào bớt chút thời gian quý báu đển tham dự thật đông đủ.

Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với ông Nguyễn Thế Phong, Tổng Thư Ký qua điện thoại số 0411 756 552.

Trân trọng thông báo và kính mời,

Nguyễn PhươngVỹ

Chủ tịch.

21-6-2016