Booking TTSHCD

BCH CĐNVTD NSW xin thông báo, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tất cả các vấn đề liên quan đến ghi danh, và trả tiền lệ phí sử dụng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng sẽ được điều hợp bởi Cô Nguyễn  Hồng Liên, Thủ Quỹ của VCA/NSW.

Để ghi danh ngày sử dụng trung tâm, xin Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể liên lạc trực tiếp với Cô Nguyễn Hồng Liên ít nhất là một tuần trước ngày cần sử dụng để chúng tôi tiện việc chuẩn bị và sắp sếp thời khoá biểu.

Tất cả tiền lệ phí sử dụng trung tâm đều phải được chuyển khoản, hoặc deposit vào trương mục ngân hàng của VCA/NSW. Chúng tôi sẽ không nhận tiền mặt từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tất cả các chuyển khoản phải được chuyển trước ít nhất là một tuần trước ngày sử dụng trung tâm. Xin quý vị ghi rõ ngày cần dùng trung tâm và tên hội đoàn trong phần ghi chú chuyển khoản.

Sau khi nhận được lệ phí, Cô Nguyễn Hồng Liên sẽ xác nhận booking với Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể.

Số liên lạc của Cô Nguyễn Hồng Liên là 0427 443 312 hay email office@vietnamese.org.au

Số tài khoảng của VCA/NSW:

Ngân hàng: Commonwealth Bank

Tên:                Vietnamese Community in Australia NSWCHA

SBS:              06 2130

Tài khoản:    11103039

Gần đến ngày, điện thoại cho Ông Be (0403 683 336) để sắp xếp hẹn giời mở cửa TT.

Note: Bookings on this Calendar override all others.

Lệ Phí cho Hội Đoàn và Đoàn Thể của Cộng Đồng:

Phòng Nhỏ – $33

Sân hè đằng sau – $33

Hội Trường – $220

Xin Lưu ý: Tiền đặt cọc là $500, nếu không dọn dẹp sạch sẽ hoặc có sự hư hại, thì tiền đặt cọc sẽ bị khấu trừ hoặc người mướn TT phải trả thêm tiền đền bù. Muốn biết thêm chi tiết xin hãy vào links sau đây.

 

All Forms

  1. TT Booking Form 01

2. ĐIỀU LỆ SỬ DỤNG TRUNG TÂM VĂN HÓA 20140601

 

Sinh Hoạt của Ban Chấp Hành CĐ – NSW